Skip to main content

Wydaje nam się, że jesteśmy obiektywni i sprawiedliwi wobec wszystkich. Staramy się też według takich zasad żyć oraz podejmować racjonalne decyzje. Jednak podświadomie działamy zupełnie inaczej i nasze ukryte nastawienie wobec innych osób tkwi głęboko w nas i często jest sprzeczne, z tym co uważamy.

Podobna sytuacja ma miejsce w pracy rekrutera, który w swojej codziennej pracy również kieruje się często intuicyjnymi decyzjami.  Jednak nie każdy zadaje sobie z tego faktu sprawę, że nieświadomie pewnych kandydatów faworyzujemy a innych wręcz przeciwnie dyskryminujemy.

Proces rekrutacji odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu różnorodności i inkluzji w miejscu pracy. Jednak, niestety, czasami może prowadzić do przypadków dyskryminacji lub uprzedzeń. Warto zrozumieć, jakie są główne zagrożenia związane z tym procesem i jakie kroki można podjąć, aby unikać uprzedzeń w pracy rekrutera.

Skąd się bierze dyskryminacja w rekrutacji?

Nasz mózg działa błyskawicznie i podświadomie. Udziela nam automatycznie odpowiedzi na nurtujące nas pytanie na podstawie zdarzeń z przeszłości.  Czy w taki sposób podejmowane decyzje są racjonalne? Otóż nie, jest to droga na skórty. Jeżeli kandydat będzie przypomniał osobę z którą mamy tylko negatywne skojarzenia, taki też będzie nasz odbiór tej osoby i tym samym jej dyskryminacja. Natomiast kandydat z którym mamy tylko pozytywne doświadczenia zostanie oceniony pozytywnie. Jak widać nie jest to dobra metoda w wyborze kandydata. W tym przypadku zamiast racjonalnym wyborem kierujemy się naszymi subiektywnymi doświadczeniami.

Dyskryminacja w rekrutacji może mieć różne źródła i wynikać z różnych czynników. Oto kilka głównych źródeł, które przyczyniają się do dyskryminacji w procesie rekrutacji:

 1. Uprzedzenia i stereotypy. Jednym z głównych źródeł dyskryminacji są uprzedzenia i stereotypy, które rekruterzy lub pracodawcy mogą mieć względem określonych grup społecznych. Te uprzedzenia mogą prowadzić do faworyzowania lub dyskryminacji kandydatów na podstawie takich cech jak płeć, wiek, pochodzenie etniczne, orientacja seksualna czy niepełnosprawność.
 2. Brak świadomości. Niektóre przypadki dyskryminacji wynikają po prostu z braku świadomości i edukacji. Rekruterzy mogą nie zdawać sobie sprawy z istnienia problemu lub nie rozumieć, jakie zachowania mogą być dyskryminujące.
 3. Niewłaściwe procedury rekrutacyjne. Jeśli firma nie ma odpowiednich procedur rekrutacyjnych, może to prowadzić do przypadków dyskryminacji. Brak strukturalnych i zrównoważonych procesów selekcji może sprzyjać subiektywnym decyzjom i faworyzowaniu pewnych grup.
 4. Presja otoczenia. Czasem pracodawcy lub rekruterzy mogą czuć presję ze strony otoczenia, aby zatrudnić określoną grupę pracowników lub unikać zatrudniania innych. To może prowadzić do działań opartych na uprzedzeniach.
 5. Nieświadome przewagi. Rekruterzy lub pracodawcy mogą nieświadomie preferować kandydatów o podobnych do nich samych cechach, takich jak pochodzenie etniczne, edukacja czy zainteresowania. To może prowadzić do braku różnorodności w zatrudnieniu.
 6. Zwyczaje kulturowe. W niektórych kulturach istnieją zwyczaje lub normy, które mogą prowadzić do dyskryminacji w rekrutacji. Na przykład, preferowanie mężczyzn nad kobietami w niektórych krajach może wynikać z kulturowych przekonań.

Warto podkreślić, że walka z dyskryminacją w rekrutacji wymaga stałej uwagi i działań. Firmy powinny pracować nad eliminacją uprzedzeń, edukacją personelu i wprowadzaniem strukturalnych procesów rekrutacyjnych, które zapewnią uczciwość i równość w procesie wyboru kandydatów. Różnorodność i inkluzja w miejscu pracy są kluczowe dla budowania lepszych, bardziej efektywnych i bardziej innowacyjnych zespołów.

Dlaczego unikanie dyskryminacji w rekrutacji jest ważne?

Różnorodność w miejscu pracy przynosi ze sobą wiele korzyści. Różnorodne zespoły są bardziej twórcze, mają różnorodne perspektywy i lepiej reprezentują różne grupy społeczne. Jednak niektóre formy dyskryminacji mogą prowadzić do nieuczciwego lub niesprawiedliwego procesu rekrutacji, co z kolei wpływa negatywnie na różnorodność i inkluzję w firmie.

Unikanie dyskryminacji jest fundamentalne z punktu widzenia sprawiedliwości i równości. Każda osoba ma prawo do uczciwej i równej szansy na dostęp do pracy i rozwijanie swojej kariery niezależnie od jej cech osobistych, takich jak płeć, wiek, pochodzenie etniczne, orientacja seksualna czy niepełnosprawność. Firmy, które są aktywne w unikaniu dyskryminacji i promowaniu różnorodności, zazwyczaj cieszą się lepszym wizerunkiem. To przyciąga bardziej różnorodne talenty i klientów, co ma korzystny wpływ na sukces firmy. Ponadto dyskryminacja może prowadzić do zatrudnienia mniej kompetentnych kandydatów na stanowiskach, co z kolei wpływa negatywnie na wydajność i efektywność firmy. Eliminowanie dyskryminacji pomaga zatrudniać osoby najlepiej przystosowane do danego stanowiska. Unikanie dyskryminacji w rekrutacji to nie tylko moralne i etyczne zobowiązanie, ale także klucz do budowania bardziej udanych i zrównoważonych organizacji. To proces, który wymaga świadomości, edukacji i stałego dążenia do eliminacji wszelkich form dyskryminacji w miejscu pracy.

Jak unikać uprzedzeń w rekrutacji, podczas podejmowania decyzji o wyborze odpowiedniego kandydat?

Sukcesem jest zdanie sobie sprawy, że każdy z nas jest pełen uprzedzeń a nasz mózg działa według znanych mu scenariuszy. To co nam doradza nie zawsze jest właściwą wskazówką. Zatem każda decyzja w wyborze odpowiedniego pracownika powinna być przemyślana, uwarunkowana specyficznymi kryteriami selekcji kandydatów i na tej podstawie dokonany wybór o najlepszym kandydacie. Stereotypy nie są sprzymierzeńcem rekrutacji.

Unikanie uprzedzeń w procesie rekrutacji i podejmowaniu decyzji o wyborze odpowiedniego kandydata jest kluczowe dla uczciwego i sprawiedliwego procesu selekcji. Oto kilka praktycznych kroków, które można podjąć, aby unikać uprzedzeń:

 1. Świadomość własnych uprzedzeń. Pierwszym krokiem jest zrozumienie, że każdy człowiek ma pewne uprzedzenia. Ważne jest, aby być świadomym własnych przekonań i skłonności do uprzedzeń, które mogą wpłynąć na decyzje.
 2. Szkolenia i edukacja. Zarówno rekruterzy, jak i osoby uczestniczące w procesie selekcji powinny otrzymać szkolenia z zakresu różnorodności i eliminacji uprzedzeń. To pomoże zrozumieć, jakie zachowania i decyzje mogą prowadzić do uprzedzeń.
 3. Strukturalne procesy rekrutacyjne. Wprowadzenie jasnych kryteriów selekcji. Upewnij się, że te kryteria są oparte na umiejętnościach, doświadczeniu i kompetencjach związanych z danym stanowiskiem.
 4. Wieloosobowe spotkania rekrutacyjne. Włącz do procesu selekcji kilka różnych osób o różnych perspektywach. Wspólna ocena kandydatów przez różne osoby pomaga w bardziej obiektywnej ocenie.
 5. Anonimowe aplikacje. Rozważ przyjęcie anonimowych aplikacji, które usuwają informacje o płci, wieku, pochodzeniu etnicznym itp. w pierwszym etapie selekcji. To pomaga oceniać kandydatów wyłącznie na podstawie ich kwalifikacji.
 6. Jasne kryteria i pytania. Określ jasne pytania i kryteria oceny kandydatów. Unikaj pytań lub kryteriów, które mogą prowadzić do dyskryminacji, na przykład pytania dotyczące wieku czy planów rodziny.
 7. Dokumentowanie procesu rekrutacji. Zachowaj szczegółową dokumentację procesu rekrutacji, w tym notatki z rozmów i oceny kandydatów. To pomoże w przypadku potrzeby przejrzenia decyzji i wykrycia ewentualnych uprzedzeń.
 8. Ocena efektywności. Regularnie oceniaj skuteczność procesu rekrutacji pod kątem różnorodności i eliminacji uprzedzeń. Badaj dane dotyczące różnorodności kandydatów i pracowników, aby zidentyfikować ewentualne problemy.

Unikanie uprzedzeń w rekrutacji wymaga zaangażowania, świadomości i stałego wysiłku. Jest to kluczowe dla budowania bardziej sprawiedliwego i różnorodnego zespołu, który może przynieść firmie korzyści związane z różnorodnością i inkluzją.

 

CEO w firmie KZ Inspire
Kasia Zybała